ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝ ΙΚΕ, πουεδρεύειστο ΟΜΒΡΟΔΕΚΤΗ, ΤΚ 84600, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 800819287, Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ. και με αριθμο ΜΗΤΕ:1173Ε60000846901.ΗΙστοσελίδαυπόκειταιστηδιαχείρισητηςεταιρείαςμε Δ.Τ. MYKONOS DIAMOND Όλες οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα προσφέρονται από την εταιρία.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατά την περιγραφή των υπηρεσιών μας στην Ιστοσελίδα,προσπαθούμεναείμαστεόσοπιο ακριβείς γίνεται και αυτό είναι δυνατό. Πλην όμως, στο βαθμό που αυτόεπιτρέπεταιαπότο εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες ή υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα μας είναι πάντοτε ακριβείς, πλήρεις, ενημερωμένες και δεν περιέχουν λάθη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δεν επιθυμούμεναλάβουμεοποιαδήποτεεμπιστευτική,απόρρητηήιδιόκτητηπληροφορίαή άλλο υλικό από εσάς είτε μέσωτηςΙστοσελίδαςκαιτωνυπηρεσιώνπουπροσφέρονταιμέσω αυτής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Στο βαθμό που δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα, οποιαδήποτε σχόλια, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία υποβάλλετε ή αποστέλλετε σε εμάς θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικά ή μη απόρρητα, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία προ της υποβολής τους σε εμάς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται όπως απεικονίζεται και αναρτάται («ως έχει»). Δεν εγγυόμαστε την ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Ρητά αποδέχεστε ότι ηχρήσητης ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +306946464671 ή 22890 24172 μέσω email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η διαχειρίστρια εταιρία ρητά επιφυλάσσεται να τροποποιεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο. Ρητά αποδέχεστε την οποιαδήποτε τροποποίηση τωνόρωνκαιπροϋποθέσεωνμετηνχρήσητηςιστοσελίδας.Κάθετροποποίηση ισχύει από την ανάρτηση της στην Ιστοσελίδα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε. Τα δεδομένα που εσείς αποστέλλετε στην ιστοσελίδα μας αφορούν μόνον τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και την ορθή εκτέλεση τους και δεν τηρούνται σε βάση δεδομένων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Ηεταιρίαδενπωλεί,δενμεταβιβάζεικαιδεν δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με την χρήσηαυτοματοποιημένωνμέσωντεχνολογίας (π.χ. cookies).